Organik Tarım Programı Ders İçerikleri

TBD1121  TÜRK DİLİ -I

YÖK tarafından belirleniyor.


AİB1101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ -I

YÖK tarafından belirleniyor.


ING1101  İNGİLİZCE -I

YÖK tarafından belirleniyor.


MAT1101  MATEMATİK

Sayılar (tamsayılar, reel sayılar, rasyonel sayılar), üslü ifadeler, köklü ifadeler, çarpanlara ayırma, denklem kurma ve çözme, denklem kurma problemleri, ölçü birimleri ve dönüşümler, yüzey ve hacimler (üçgen ve dörtgenlerin alanları, prizmaların alan ve hacimleri, piramitlerin alan ve hacimleri, koniklerin alan ve hacimleri, kürenin alan ve hacimleri)


ORG1061  BİLGİSAYAR

Bilgisayarın tanımı, tarihçesi, bilgisayarın dış ve iç donanımı, dosya işletim sistemi, sistem dosyaları, yapılandırma dosyaları, dosya (file) tanıtımı, dizin (directory) kavramının tanıtımı, dosya işletim sistemi iç ve dış komutlarının tanıtımı ve uygulanması; Windows işletim sistemi, Windows Office Programları (Word, Excel)


ORG1011  ANALİTİK KİMYA

Analitik kimyanın tanımı ve önemi; yoğunluk ve konsantrasyon kavramları ve birimleri (mol, molarite, eşdeğer ağırlık, normalite, ppm); seyreltme, bağlar, tepkimeler ve redoks reaksiyonları; asitler, bazlar, tuzlar ve pH; hidroliz ve hidrasyon, iyonik dayanıklılık, çözünürlük ve çökelme; kimyasal analiz yöntemleri ve suyun kimyasal analizdeki önemi, analiz öncesi güvenlik, kimyasal maddelerde etiket okuma, örnek hazırlama, analizlerde kullanılan malzemeler, alet ve ekipmanlar


ORG1021  BOTANİK

Botanik biliminin sınıflandırılması; sitoloji (hücre bilimi: protoplazma, sitoplâzma, hücre zarı, çekirdek, kromozomlar, hücre bölünmesi vb); histoloji (doku bilimi: hücre arası boşluklar, dokuların sınıflandırılması); organografi (kök, gövde, yaprak); bitki sistematiği; bitkilerde üreme (eşeysiz ve eşeyli üreme, çiçeğin yapısı, ovülün yapısı, çiçeklerde simetri, çiçek formülü ve diyagramı, çiçek durumları, tozlanma, döllenme, meyve, meyve tipleri)

 ORG1031  GENETİK

 Genetiğe giriş; kalıtımın sitolojik esasları; kalıtım ve kalıtım şekilleri; cinsiyet ve cinsiyete bağlı karakterler; gen bağlılığı ve parça değişimi; populasyon genetiği; mutasyonlar


ORG1041  ORGANİK TARIMA GİRİŞ

Organik tarıma genel bakış; dünyada ve ülkemizde organik tarımın gelişimi; organik tarıma başlama esasları; organik tarımda kontrol mekanizması; organik bitkisel ve hayvansal üretimin genel esasları


ORG1051  TOPRAK BİLGİSİ

Toprakların esas yapı maddeleri; ana materyalin orijin, oluşum ve sınıflandırılması; toprak oluşumunda aşınma, ayrışma ve birleşme olayları; toprak oluşumunu etkileyen etmenler; toprak profili; toprak sınıflandırılması; mineral toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri; mineral topraklardaki  bitki besin maddeleri; toprak reaksiyonu, toprak suyu, toprak canlıları, toprak organik maddesi, toprak havası, toprak sıcaklığı, kireç ve toprakların kireçlenmesi; organik topraklar; toprak verimliliği ve toprakta bitkiye mutlak gerekli besin elementlerinin durumu


TBD1122  TÜRK DİLİ -II

YÖK tarafından belirleniyor.


AIB1102  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ -II

YÖK tarafından belirleniyor.


ING1102  İNGİLİZCE -II

YÖK tarafından belirleniyor.


ORG1012  BİTKİ FİZYOLOJİSİ

Bitki fizyolojisi ve hücresi; bitki besin maddeleri, beslenme ortamı, toprak ve önemli özellikleri; çimlenme; bitki kökleri; suyun alınması ve taşınması; bitkilerin bünyesinde meydana gelen fizyolojik olaylar (difüzyon, osmoz, turgor, plazmoliz ve şişme); bitki besin maddelerinin alınması ve taşınması, bitki besin maddelerinin alımını etkileyen etmenler, bitki besin maddelerinin hücre membranı ve köklerde taşınması; bitkilerde organik maddelerin taşınması; bitkilerde transpirasyon, fotosentez ve solunum; bitkilerde stres fizyolojisi


ORG1022  BİTKİSEL ÜRETİM İLKELERİ

Bitkisel üretimin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önem;  bitkilerin tanımı ve sınıflandırılması, genel bitkisel üretim teknikleri

 ORG1032  EKOLOJİ

Ekolojinin tanımı, gelişimi ve kapsamı; ekosistem ve unsurları; bitki ekolojisinin tanımlanması; bitkilerin çevre ile olan ilişkileri; bitkiler arası rekabet; bitki gelişimi için gerekli ekolojik koşullar; sıcaklık, ışık, nem, atmosfer, rüzgar, su ve etkileri; toprak faktörleri; biyolojik faktörler ve bitkilerle etkileşimleri


ORG1042  ÇEVRE KİRLİLİĞİ

Tarımın ve çevrenin tanımı, çevre kirliliğine neden olan etmenler; çevre kirliliğinin sınıflandırılması, fiziksel, kimyasal, biyolojik kirlenme; su kaynakları ve su kirliliği, toprak kirlenmesi ve karasal bulaşma, hava kirliliği,  su, toprak ve hava kirliliğine neden olan tarımsal girdiler ve çevre üzerine etkileri; çevre korunmasında organik tarım ve biyolojik yöntemler; bütünleşmiş kirlilik kontrolü ve atıkların azaltılması


ORG1052  HAYVANSAL ÜRETİM İLKELERİ

Türkiye’de hayvancılığın durumu; hayvanlarda tür ve ırk kavramları, hayvanlarda üreme ve döl verimi; pratik yetiştirme ve beslenme


ORG1062  TARIM EKONOMİSİ

Tarım ve tarım ekonomisinin tanımı; tarımsal faaliyetler ve özellikleri; tarımın ekonomiye katkıları; üretim ve üretim faktörleri, gelir-masraf kavramları, kâra geçiş ve üretim kapasitesi belirlenmesi, girdi-çıktı ilişkisi ve üretim fonksiyonu; faktörler arası ikame ilişkileri, üretim kararları alınmasında ekonomik ilkeler ve uygulaması; tarım sistemleri ve yetiştirilecek ürünleri belirleyen faktörler; girdilerin ekonomik optimum kullanımı; azalan verim kanunu; tarım işletmelerinin yıllık faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesi; tarım politikası ve Türk Tarımının AB’ye uyumu, Türk Tarımının yapısal sorunları ve düzenlemeler


ORG1072 TARIMSAL MEKANİZASYON

Tarımsal mekanizasyona giriş; tarımda enerji kaynakları; tarım traktörleri; tarımsal mekanizasyon planlaması; toprak işleme, gübre dağıtma, ekim, çayır biçme, balya, bitki koruma ve bakım makineleri


ORG2013  BİTKİ BESLEME

Bitki beslemenin tarihçesi ve önemi; bitki gelişimi için mutlak gerekli makro (C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S), mikro (Fe, Mn, B, Zn, Cu, Mo, Cl, Na) ve yararlı besin elementlerinin (Co, V ve Si) tanımı, sınıflandırılması, alınma formları; bitki besin elementlerinin eksikliği ve fazlalığının tanımlanması, oluşan arazlar


ORG2023  ORGANİK TARLA BİTKİLERİ TARIMI

Tarla bitkilerinin sınıflandırılması; tohumluk; tarla tarım sistemleri ve toprak işleme, nadas, ekim ve ekim nöbeti, gübreleme ve sulama, yabancı otlar ve mücadelesi, hasat; serin ve sıcak iklim tahılları, endüstri bitkileri, baklagiller, çayır mera ve yem bitkileri yetiştiriciliği


ORG2033  SULAMA

Sulamanın tanımı, önemi ve tarihçesi; Türkiye’de toprak ve su kaynakları potansiyeli; toprakların sulanabilirlik durumu; sulama suyu kaynakları, sulama suyunun özellikleri, sulama sularının niteliği ve sınıflandırılması, sulama yöntemleri (tava, karık, damla ve yağmurlama sulama); drenaj, inflitrasyon ve toprak-su ve bitki ilişkileri; bitki su tüketimi; sulama sistemlerinin planlama ilkeleri, açık kanalların planlanması, sulama programı ve sulama sistemlerinde su dağıtım şekilleri


ORG2043  TOPRAK VE BİTKİ ANALİZLERİ

Toprak ve bitki örneklerinin alınması; analize hazırlanması ve muhafazası; toprakta verimlilik ve bitkilerde yeterlilik ve kalite analizleri; toprak örneklerinde toplam ve yarayışlı makro ve mikro bitki besin maddesi analiz yöntemleri; bitki örneklerinde makro ve mikro bitki besin maddesi analiz yöntemleri; verimlilik analizinde çözelti hazırlama ve indikatörler; ağır metaller ve analiz yöntemleri; kalıntı analizleri ve örneklemesi; kullanılan alet ve ekipmanların çalışma prensipleri ve bakımı ve analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlama


ORG2014 FİDE VE FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

Fide yetiştiriciliğinde tohumluğun önemi; fide yetiştiriciliğinin amacı ve önemi, fide yetiştirme ortamları ve özellikleri, yaprak kompostunun yapılışı, fide harcı karışımları, harç hazırlığı ve dezenfeksiyonu, fide kapları, fide yetiştirme yerleri, tohum ekimi, fide gelişimi ve şaşırtma, fidelerin bakımı; fidancılık yetiştirme tekniği ve tohum, çelik, daldırma ve doku kültürü üretim tekniklerinin tanıtılması ve üretimde kullanım amaçları, üretim materyali bitkilerin özellikleri ve bakım koşulları, anaçlar ve üretimi, meyve türlerine göre kullanılan anaçlar, aşılı ve aşısız fidan üretimi, fidanların sınıflandırılması ve sertifikasyonu, fidanların depolaması


ORG2024  ORGANİK ÜRÜNLERİ İŞLEME VE PAZARLAMA

Organik meyve ve sebzelerde hasat ve sınıflandırma; ürün bileşimi ve işlemeye etkileri; ürün bozulmasını etkileyen faktörler; ürünlerin dondurulması ve kurutulması; dondurma ve kurutma teknolojisi; konserve yapımı ve ilkeleri; organik ürünlerin işlenmesine yönelik mevzuat; organik ürünlerin işlenmesinde kullanılabilecek katkı maddeleri ilgili mevzuatlar; organik gıda tüketicileri özellikleri ve satın alma davranışları üzerindeki başlıca etkenler; organik ürünlerin pazarlanması ve dış ticaretine yönelik yasal düzenlemeler


ORT2034  BİTKİ KORUMA VE BİYOLOJİK MÜCADELE

Bitki hastalık etmenleri (funguslar, bakteriler, virüsler) açısından semptomatoloji, etioloji, patoloji, epidemiyoloji ve bitki hastalık etmenlerine karşı uygulanacak hijyen ve terapi yöntemleri; bitki abiyotik hastalıklarının belirti, teşhis, mücadele ve korunma yöntemleri; yabancı otların sınıflandırılması, biyolojisi, zarar şekilleri ve organik tarıma uygun mücadele teknikleri ve ilaçları; bitkisel üretimde zarar oluşturan hayvansal organizmaların (böcekler, akarlar, nematodlar, yumuşakçalar, kemirgenler ve kuşlar vb) sistematikteki yerleri, morfolojik yapıları, üreme ve gelişmeleri, hayat devreleri, bitkilerde meydana getirdikleri zarar şekilleri ve belirtileri, zararlıların ekonomik önemleri, bitki zararlılarına karşı mücadele yöntem ve teknikleri


ORG2044  PROJE

 Öğrenciler belirlenecek birer araştırma konusu hakkında literatür taraması veya uygulama yapar ve elde edilen sonuçlar ve bilgileri tez yazım kurallarına uygun olarak derleyip, danışman öğretim elemanına teslim eder.


ORG2000 ORGANİK GÜBRELER VE GÜBRELEME

Gübre ve gübrelemenin tarihi gelişimi; gübrenin tanımı ve sınıflandırılması; gübreler ve gübrelemenin temel ilkeleri; gübre kullanımının nedenleri ve organik tarımda besin elementlerinin toprağa kazandırılması; organik gübreler, ahır gübresi, kompost, yeşil gübreler, hümik maddeler ve mikrobiyel gübreler, gübreleme yöntemleri ve uygulama şekilleri, kentsel atıkların tarımsal amaçlı kullanımı; gübre ve toprak iyileştirmede kullanılacak maddelerle ilgili yönetmelik


ORG2010 ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ

Seralar ve örtü altı yetiştiriciliği, genel seracılık, özel seracılık, alçak plastik tüneller, örtü altı tarım ve çevre ilişkileri; örtü altında ve açıkta yetiştirme teknikleri; örtü altında yetiştiriciliğinde toprak hazırlama, yetiştiriciliği yapılan bitki türleri (domates, biber, hıyar, patlıcan, fasulye, kavun, karpuz ve marul), iklim istekleri, yetiştirme dönemleri; serada yapılan özel uygulamalar, hasat


ORG2020 ORGANİK SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ

Sebzenin tanımı ve sınıflandırılması; sebzelerin beslenme ve insan sağlığı açısından önemi; dünya ve Türkiye’de sebze üretimi ve tarım bölgelerimize göre sebzecilik; sebze yetiştiriciliğinde ekolojik faktörler; sebzelerde görülen çiçek yapıları ve çoğaltma teknikleri; organik sebze bahçesi tesisi; organik sebze yetiştiriciliğinde uygulanan kültürel işlemler (toprak işleme, gübreleme, sulama, çapalama), sıcak ve serim sebze türleri (domates, biber, patlıcan, hıyar, karpuz, havuç, karnabahar, soğan vb) ve yetiştiriciliği


ORG2030  ORGANİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ

Kültür mantarı (Agaricus bisporus) yetiştiriciliğinin özellikleri; kompost yapımı, misel ekimi, örtü toprağı serimi ile ürün döneminin bakım sulama ve iklimlendirme özellikleri; doğadan toplanan mantarların değerlendirilmesi; organik tarım ilkelerinin mantar üretiminde uygulanması


ORG2040  GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ

Girişimcilik ile ilgili kavramlar; girişimciliğin önemi ve gelişimi; girişimcilerdeki özellikler; iç ve dış girişimcilik; girişimcilikte motivasyon; girişimcilikte yaratıcılık ve yenilikçilik; buluş, marka ve tasarımların korunması; girişimcilikte iş fikirleri; iş planı hazırlama ve doküman haline getirilmesi; iş planı içinde yönetim, pazarlama, finans ve üretim planları; girişimcilik öyküleri; girişimcilikte örnek olay incelemeleri


ORG2050  ORGANİK TARIMDA HAYVANCILIK

Organik tarımda hayvancılık tarihi ve önemi; Türkiye’de ve dünya organik hayvan yetiştiriciliği; organik hayvanlardan elde elidin ürünler

ORG2060 SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM

Sürdürülebilir tarım kavramının tanımı, amacı, gelişimi ve konuları; çevresel sürdürülebilirlik, ekosistem olarak çiftlikler; enerji akışı, su döngüsü, mineral madde döngüsü, biyoçeşitlilik, ekonomik sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebilirlik, prensiplerin uyarlanması; toprak verimlilik yönetimi, hayvan gübreleri, örtü bitkileri ve kompost kullanımı; en az toprak işleme yöntemleri, toprak ve su muhafaza, ürün döngüsü; ekolojik açıdan yabancı ot, hastalık ve zararlılarla mücadele; sürdürülebilir mera yönetimi; bütünleşik tarım sistemleri


ORG2070 TARIMSAL YAYIM VE İLETİŞİM

Tarımsal yayım kavramı, tanımı ve amaçları; Türkiye’de ve dünyada tarımsal yayım; tarımsal kalkınmada yayımın rolü; tarımsal yayımın ilkeleri, yayım yöntemleri; tarımsal işletmecilik yayımı; çiftçilik sistemleri araştırması; örnek olaylar


ORG2080 ORGANİK TOHUMCULUK

Tohum kavramı ve tohumun yapısı; heterozigot ve homozigot tohum, yabancı ve kendine döllenme, polen bulaşma kaynakları; tohumlarda aranan fiziksel ve biyolojik özellikler; çimlenmeyi etkileyen ve hızlandıran faktörler; tohumla üretilen bitki türleri; tohum üretimi, üretimi etkileyen faktörler, tohum üretiminin planlanması, ülkemizde tohum üretimi ve temini


ORG2090 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER

Tıbbi ve aromatik bitkiler; tıbbi ve aromatik bitkilerin tarihi gelişimi ve önemi; tıbbi ve aromatik bitkilerin gruplandırılması, tıbbi ve aromatik bitkilerin ekolojik istekleri; tıbbi ve aromatik bitkilerin kültüre alınması ve temel prensipleri, kurutulması ve saklanması, tıbbi ve aromatik bitkilerden yararlanma


ORG2100 ORGANİK MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ

Meyve ve meyveciliğin tanımı; Türkiye’nin meyve yetiştirirciliği yönünden önemi ve meyveciliğin ülke ekonomisindeki yeri; meyvelerin genel biyolojik özellikleri, meyve türlerinin meyve özelliklerine ve iklim isteklerine göre sınıflandırılması; meyve türlerinin ekolojik istekleri ve sorunları; meyve yetiştiriciliğini etkileyen faktörler; meyve ağaçlarında çiçeklenme ve meyve tutumu; periyodisite; meyve ağaçlarının çoğaltılması; yetiştiriciliği yapılan önemli meyve türleri (sert ve yumuşak kabuklu meyve türleri, üzümsü meyve türleri sert ve yumuşak çekirdekli meyve türleri, tropik ve subtropik meyve türleri), meyve hasadı, hasat kriterleri ve muhafazası; meyve bahçesi tesisi


ORG2110 ORGANİK BAĞCILIK

Bağcılığın tarihçesi; üzümlerin sınıflandırılması; üzümlerin bileşimi; bağcılığın Türkiye'deki dağılımı ve ülke ekonomisindeki yeri; asmanın morfolojisi, ekolojik istekleri, çoğaltımı, yetiştirme tekniği ve organik tarıma uygun çeşitler; bağ tesisi; organik tarımda üzüm yetiştiriciliğine yönelik kültürel uygulamalar (toprak işleme, dikim, dayanak ve terbiye sistemleri, budama, hastalık ve zararlılarla mücadele); hasat ve değerlendirme şekilleri (sirke, pestil, pekmez vb)


ORG2120 ORGANİK ARICILIK

Organik arıcılığın tarım ve ülke ekonomisindeki yeri; arı ırkları, ergin bal arılarında beslenme ve besin madde ihtiyaçları; bal arılarının yararlandıkları doğal yiyecek kaynakları; ana arı yetiştiriciliği; arı sağlığı; organik arıcılıkta yıl boyunca yapılacak çalışmalar; organik arıcılıkta kullanılan alet ve malzemeler


ORG2130 TOPRAKSIZ TARIM

Alternatif tarım sistemleri, topraksız tarımın tanımı, özellikleri, topraksız tarıma geçiş nedenleri, avantajları ve dezavantajları, topraksız tarımda kullanılan yetiştirme ortamlarının tanıtımı ve özellikleri, topraksız kültürler, bu sistemlerin kurulması, topraksız tarımda kullanılacak besin solüsyonu ve bu solüsyon değerinin hesaplanması katı ortam kültürü, su kültürü, dünya’da ve Türkiye’de uygulama alanları


ORG2140 SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Süs bitkilerinin sistematikteki yeri, botanik özellikleri, ekolojik istekleri, çoğaltma yöntemleri, yetiştiriciliği, hasat sonu işlemler, pazarlaması, hastalık ve zararlılar; ağaç, ağaççık, çalı ve sarılıcı-tırmanıcı bitkiler, morfolojik ve biyolojik özellikleri, kültürel istekleri, çoğaltma yöntemleri, ekolojik istekleri ve önemli kültür varyeteleri


ORG2150 SU KALİTESİ VE ANALİZLERİ

Yeryüzünde suların dağılımı, su ortamında fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar, su kirletici sınıflamaları;  su kalitesi yönünden hidrolojik çevrim, çevrimde su kalitesindeki doğal ve insan kaynaklı değişimler, görünüm değerleri ve çevre yönünden su kalitesi ölçütleri, tarımda su kaynakları, tarımsal işletmelerde su kalitesi, tarımsal sulama suyunun geleneksel ve güncel kalite ve kirlilik parametreleri, yaban yaşamı açısından su kalitesi, su canlıları için kalite gereksinimleri, endüstriyel etkinlikler için su kalitesi ölçütleri, arıtma işlemleri, su kalitesi yönetimi, yasal düzenlemeler


ORG2160 İYİ TARIM UYGULAMALARI

İyi tarım uygulamalarının temel esasları ve uygulama şekli; Avrupa Birliği ve i EUREPGAP protokol kapsamı ve uygulama esasları (yer/ mevki seçimi, alan yönetimi / idare, çeşit seçimi, gübreleme, sulama, zararlı kontrolü, hastalık kontrolü, ot kontrolü, hasat ve depolama); EUREPGAP’in kapsadığı ürün/ürün grupları; yaş meyve ve sebzeler için gıda güvenliği önlemleri ve düzenlemeleri; iyi tarım uygulamalarında ülkemizin durumu


ORG2170 YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ

Yabancı ot biliminin prensipleri; yabancı ot teşhisi, dağılmaları ve ekolojileri; biyolojik, kültürel ve mekanik savaşımı, uygulama teknikleri; yabancı ot popülâsyonlarının kontrolü/idaresi


ORG2180 BUDAMA TEKNİĞİ

Budamanın tanımı, amaçları ve etkileri; meyve ağaçlarında budamayla meydana gelen olumsuz etkiler; Budamayı gerekli kılan çevresel ve kültürel nedenler; değişik tür ve çeşitlerde doğal büyüme düzeni ve çiçek gözü oluşumu; budamanın etkileri, zamanları, şekilleri; meyve ağaçlarına uygulanan budama şekilleri ve terbiye sistemleri; değişik meyve türlerinde uygulanan budama şekilleri ve terbiye sistemleri ve verim çağındaki ağaçların budanması


ORG2190 ÇAYIR, MERA VE YEM BİTKİLERİ

 Dünyamız ve ülkemizdeki çayır, mera ve yem bitkileri üretim alanlarının genel durumu, karşılaşılan sorunlar ve nedenler; yem bitkileri üretimi ve tarihçesine, dünyadaki ve Türkiye’deki yem bitkileri üretiminin temel nitelikleri ve yetiştirme teknikleri; çayır-mera kavramı, nitelikleri ve çevresel ilişkisi, çayır-mera yönetimi, dünyadaki otlatma alanları; çayır-mera fizyolojisi ve morfolojisinin amenajmanı ile ilişkisi; çayır-mera ekolojisi; otlatma yönetimi, kapasitesi, mevsimi ve üniform otlatma, otlatılacak hayvan cinsi, otlatma sistemleri ve çayır yönetimi; çayır-mera ıslahı ve mera amenajman teknikleri


ORG2200 ORGANİK TARIMDA MEVZUAT VE SERTİFİKASYON

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Organik Tarım Kanunu, organik tarımın esasları ve uygulanmasına ilişkin yönetmelikler; sertifikasyonun temel esasları, süreci,  işlemleri; Türkiye’deki sertifikasyon kuruluşları


ORG2210 TARIMSAL VERİ İŞLEME TEKNİKLERİ

İstatistiksel veriler ve temel kavramlar, nüfus istatistikleri, tarım istatistiklerinin okunması, üretim istatistikleri, ihracat-ithalat istatistikleri, genel değerlendirme


ORG2220 TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİ

Tarımın tarihsel gelişimi, sanayi devriminin tarıma etkisi, cumhuriyet döneminde tarım, ülkemizde tarımda gelişmeler, etik anlayışının tarihçesi, yasal düzenlemeler, etik dışı davranışlar ve sorunları, meslek etiği kavramı, ziraat mühendisliği görev ve sorumlulukları, etik kurulu


ORG2230 TARIM VE GIDA POLİTİKALARI

Tarım ve gıda politikasının konuları, amaçlar, araçlar ve politika yürütücüleri, ulusal tarım politikası uygulama alanları, pazar politikası, fiyat politikası, sosyal politika, gelir politikası, üretime yönelik politikalar, destekleme politikaları, bölgesel politikalar, vergi politikası, tarımda reform arayışları


ORG2240 ORGANİK ÜRÜNLERİN AMBALAJLAMASI VE MUHAFAZASI

Cam ve cam ambalajlar, metal malzeme ve metal ambalajlar, plastikler ve plastik ambalajlar, kâğıt ve kâğıt ambalajlar, taşıma ambalajları, organik tarım ürünlerinin ambalajlanması; muhafazanın tanımı ve tarihi gelişimi, ürün muhafaza yöntemlerinden fiziksel, kimyasal ve biyolojik muhafaza yöntemleri, başlıca ürünlerin biyolojik yapıları, solunum ve metabolizma kavramları


ORG2250 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK

Kooperatifin tanımı ve kooperatifçiliğin tarihçesi, kooperatif ilkeleri, kooperatif ile sermaye şirketleri arasındaki farklar; devlet ve kooperatifler, kooperatifçilik mevzuatı, kooperatiflerde üst örgütlenme, tarım kooperatiflerinin önemi ve sınıflandırılması, tarım alım kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri, tarım sigorta kooperatifleri; tarım satış kooperatifleri, tarımsal işleme kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, Türk kooperatifçiliğinin sorunları ve çözüm önerileri


ORG2260 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

Kırsal kalkınma ve kırsal kalkınmada temel kavramlar, kırsal alanların temel özellikleri, kırsal kalkınma tarım arasındaki ilişkiler; kırsal kalkınma ile tarımsal kalkınma, kırsal sanayi, tarım politikası ve kalkınma ekonomisi arasındaki ilişkiler; ülke kalkınmasında ve dış ticaretinde tarımın öneminin vurgulanması, üreticilerin daha etkin olarak üretim yapmaları için yayım çalışmaları ile örgütlenme bilincinin oluşturulması


 ORG2270 DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE YÖNETİMİ

Çevresel ilginin gelişmesi, çevre yönetimini tanımları, çevresel sorunların analizi, bölümsel yaklaşım, su kaynakları yönetimi, hidrolojik döngü yeraltı suyu, su kalitesi ve kirlenme, arazi kullanım planlaması, nehir yönetimi, toprak kavramı, toprak iyileştirme, toprak yönetimi ve erozyon, toprak suyu toprak strüktürünün yönetimi, toprak yönetimi ve bitki besleme, toprağın kimyasal sorunları, hava kalitesi yönetimi, gürültü kontrolü, atık yönetimi, enerji, ekonomi ve karbon dioksit sorunu, doğal afetler


ORG2800 DOĞRU VE ETKİLİ KONUŞMA EĞİTİMİ

Konuşma bozuklukları hakkında bilgi sahibi olma; etkili bir konuşma için insan yapısı hakkında bilgi sahibi olma; sözcükleri doğru telaffuz edebilme yeteneği kazanma; doğru cümle kurabilme yeteneği kazanma; kendini doğru ifade edebilme yeteneği kazanma; düşüncelerini doğru sözcük ve cümlelerle ifade edebilme yeteneği kazanma; toplum karşısında doğru, anlaşılır ve akıcı bir konuşma yeteneği kazanma


ORG2810 FONKSİYONEL GIDALAR VE SAĞLIK

Fonksiyonel gıda kavramı bilgisi, beslenmede fonksiyonel gıdalar ve önemi bilgisi, fonksiyonel gıda pazarı bilgisi, fonksiyonel gıdalara ait mevzuat bilgisi, fonksiyonel gıdaların sağlık etkilerini açıklayabilme, gıda bileşenlerinin sağlık üzerindeki fonksiyonel etkilerini kavrayabilme


ORG2820 ARAŞTIRMA VE İNCELEME TEKNİKLERİ

Araştırmanın tanımı, araştırma ve incelemenin türlerinin izahı ve nasıl yapıldığının uygulamalı olarak öğretilmesi, bilimsel bir araştırmanın aşamalarının detaylı olarak anlatılması ve uygulaması, kütüphaneler ve kütüphanelerdeki sınıflama sistemi hakkında bilgi, kütüphaneden araştırma nasıl yapıldığının uygulamalı olarak anlatılması, internetten araştırmanın nasıl yapıldığının uygulamalı anlatımı, rapor nasıl hazırlanır ve içeriği nasıldır, kaynaklar nasıl incelenir ve rapora nasıl dahil edilir konularının uygulamalı izahı


ORG2830 HIZLI OKUMA VE YAZMA TEKNİKLERİ

Okuma, okuma ve anlama, hızlı okuma, göz egzersizleri, kelime okuma, satır okuma, paragraf okuma, gazete ve dergi okuma, bilimsel yayın okuma, yazma, hızlı yazma ve kullanılan araçlar, kısaltmalar, semboller


ORG2840 KİŞİSEL GELİŞİM VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ

NLP (Nöron Lingiustik Programlama) tanımı ve tarihçesi; akıl, beyin, zihin, vicdan, davranış gibi bazı kavramların açıklanması; zihin, dil ve davranış ilişkisi; kişilik tiplemeleri; yaşam çevresinin kişilik üzerine etkileri; ilgi ve sevginin kişilik üzerine etkileri; kişilik modelleri; hitap şeklinin iletişim üzerine etkisi;  iletişim yöntemleri ve toplum üzerine etkileri


ORG2850 FABRİKA ORGANİZASYONU

Giriş, karar teorileri, fabrika kapasitesi, üretimde yer seçimi, fabrika binaları, fabrika yerleştirme ve düzenleme problemleri, doğrusal programlama, yapılabilirlik etütleri, kalite kontrol


ORG2860 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM

 İletişim ve kişilerarası iletişime ilişkin temel kavramları tanımlayabilme; kişilerarası iletişim alanındaki kavramlar (empati, çatışma vb.) kavramlar arasındaki ilişkileri kurabilme; kişilerarası iletişim bilgileri özel ve iş yaşamındaki örnek olaylarla değerlendirebilme; kişilerarası iletişim sürecinde etkililik sağlayabilme


ORG2870 TOPLUMSAL DUYARLILIK

Yakın çevredeki toplumsal olayları fark etme; olaylara göre davranış belirleme; sorunlara akılcı yollarla yaklaşma ve değişik metotlarla çözme; toplumda kendini ifade edebilme; yakın çalışma arkadaşları seçme, ekip çalışması yönetme ve bilimsel çalışma yollarını öğrenme


ORG2880 TOKSİKOLOJİ VE HİJYEN

Toksikolojinin tanımı, hijyenin toksikolojideki etkinliği, toksik maddeler ve etkinlikleri, farmasötik ve kozmetik teknolojisinde toksikolojik etkenler; proses hijyeni, üretim sırasında ve dolum yerlerinde hijyen ve uyulması gereken kurallar, mikrobiyoloji ve hijyen dermotolojisi, çalışanların ve makinelerin hijyeni, hijyenik dizayn


ORG2890 SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

Sunum kavramı ve önemi; sunum hazırlama programı; konu seçimi; düzenleme ve süre denetimi; sunum materyalleri; sunma teknikleri ve sunuş