Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı Ders İçerikleri

AİB1101     ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ -I

YÖK tarafından belirleniyor.

 

TBD1121   TÜRK DİLİ -I

YÖK tarafından belirleniyor.

 

YBD1101   İNGİLİZCE -I

YÖK tarafından belirleniyor.

 

TAB1011   TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Bilgisayarın tanımı, tarihçesi, bilgisayarın dış ve iç donanımı, dosya işletim sistemi, sistem dosyaları, yapılandırma dosyaları, dosya (file) tanıtımı, dizin (directory) kavramının tanıtımı, dosya işletim sistemi iç ve dış komutlarının tanıtımı ve uygulanması; Windows işletim sistemi, Windows Office Programları (Word, Excel)

 

TAB1021   GENEL KİMYA

Kimya ve madde, atomun yapısı ve periyodik sistem, semboller ve denklemler, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar katılar; elektrokimya, kimyasal termodinamik, kimyasal kinetik ve kimyasal denge, çözeltiler ve çözünürlük dengesi, asitlik ve bazlık; analitik kimya, formüller ve denklemler, reaksiyon, çözeltiler, derişim tanımları, denge asitler ve bazlar, pH.

 

MAT1101   MATEMATİK

Sayılar (doğal ve tam sayılar, rasyonel sayılar, reel sayılar, üslü ifadeler, köklü ifadeler), oran ve orantı; problemler (yaş, işçi ve havuz, hareket, yüzde-faiz-kâr zarar, karışım, saat problemleri), alan ve hacim hesaplamaları, ikinci ve üçüncü dereceden denklemler

 

TAB1031   BİTKİ SİSTEMATİĞİ

Genel taksonominin prensipleri, tür, türaltı ve türüstü kategoriler, bitkilerin sınıflandırma sistemleri, Spermatophyta’ların sistematik özellikleri, Gymnospermler ve sınıflandırılması, Pinaceae ve Cupressaceae familyaları Angiospermae’lerin ve Magnoliopsida sınıfının sistematik özellikleri, Ranunculaceae, Fagaceae, Caryophyllaceae, Malvaceae, Asteraceae, Lamiaceae, Apiaceae, Cucurbitaceae,. Monocotilodonopsida sınıfının sistematik özellikleri, Poaceae, Liliaceae, Orchidaceae, İridaceae familyalarının sistematiği, gerek modern tıpta gerek geleneksel tıpta kullanılan bitkilerin tanıtımı, gruplandırılmaları, bitkilerin Latince ve Türkçe isimlendirilmeleri, yerel adları

 

TAB1041   TARIMSAL EKOLOJİ

Ekolojinin tanımı, gelişimi ve kapsamı; ekosistem ve unsurları; bitki ekolojisinin tanımlanması; bitkilerin çevre ile olan ilişkileri; bitkiler arası rekabet; bitki gelişimi için gerekli ekolojik koşullar; sıcaklık, ışık, nem, atmosfer, rüzgar, su ve etkileri; toprak faktörleri; biyolojik faktörler ve bitkilerle etkileşimleri

 

ORG1021  BOTANİK

Botanik biliminin sınıflandırılması; sitoloji (hücre bilimi: protoplazma, sitoplâzma, hücre zarı, çekirdek, kromozomlar, hücre bölünmesi vb); histoloji (doku bilimi: hücre arası boşluklar, dokuların sınıflandırılması); organografi (kök, gövde, yaprak); bitki sistematiği; bitkilerde üreme (eşeysiz ve eşeyli üreme, çiçeğin yapısı, ovülün yapısı, çiçeklerde simetri, çiçek formülü ve diyagramı, çiçek durumları, tozlanma, döllenme, meyve, meyve tipleri)

 

TAB1051   TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER YETİŞTİRİCİLİĞİ -I

Tıbbi ve aromatik bitkiler; tıbbi ve aromatik bitkilerin tarihi gelişimi ve önemi; tıbbi ve aromatik bitkilerin gruplandırılması, tıbbi ve aromatik bitkilerin ekolojik istekleri; tıbbi ve aromatik bitkilerin kültüre alınması ve temel prensipleri, kurutulması ve saklanması, tıbbi ve aromatik bitkilerden yararlanma

 

AİB2102     ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ -II

YÖK tarafından belirleniyor.

 

TBD2122   TÜRK DİLİ -II

YÖK tarafından belirleniyor.

 

YBD2102   İNGİLİZCE -II

YÖK tarafından belirleniyor.

TAB1012 ANALİTİK KİMYA

Analitik kimyanın tanımı ve önemi; yoğunluk ve konsantrasyon kavramları ve birimleri (mol, molarite, eşdeğer ağırlık, normalite, ppm); seyreltme, bağlar, tepkimeler ve redoks reaksiyonları; asitler, bazlar, tuzlar ve pH; hidroliz ve hidrasyon, iyonik dayanıklılık, çözünürlük ve çökelme; kimyasal analiz yöntemleri ve suyun kimyasal analizdeki önemi, analiz öncesi güvenlik, kimyasal maddelerde etiket okuma, örnek hazırlama, analizlerde kullanılan malzemeler, alet ve ekipmanlar

 

ORG1012       BİTKİ FİZYOLOJİSİ

Bitki fizyolojisi ve hücresi; bitki besin maddeleri, beslenme ortamı, toprak ve önemli özellikleri; çimlenme; bitki kökleri; suyun alınması ve taşınması; bitkilerin bünyesinde meydana gelen fizyolojik olaylar (difüzyon, osmoz, turgor, plazmoliz ve şişme); bitki besin maddelerinin alınması ve taşınması, bitki besin maddelerinin alımını etkileyen etmenler, bitki besin maddelerinin hücre membranı ve köklerde taşınması; bitkilerde organik maddelerin taşınması; bitkilerde transpirasyon, fotosentez ve solunum; bitkilerde stres fizyolojisi

 

TAB1022   TOPRAK BİLGİSİ

Toprakların esas yapı maddeleri; ana materyalin orijin, oluşum ve sınıflandırılması; toprak oluşumunda aşınma, ayrışma ve birleşme olayları; toprak oluşumunu etkileyen etmenler; toprak profili; toprak sınıflandırılması; mineral toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri; mineral topraklardaki  bitki besin maddeleri; toprak reaksiyonu, toprak suyu, toprak canlıları, toprak organik maddesi, toprak havası, toprak sıcaklığı, kireç ve toprakların kireçlenmesi; organik topraklar; toprak verimliliği ve toprakta bitkiye mutlak gerekli besin elementlerinin durumu

 

TAB1032   SULAMA

Sulamanın tanımı, önemi ve tarihçesi; Türkiye’de toprak ve su kaynakları potansiyeli; toprakların sulanabilirlik durumu; sulama suyu kaynakları, sulama suyunun özellikleri, sulama sularının niteliği ve sınıflandırılması, sulama yöntemleri (tava, karık, damla ve yağmurlama sulama); drenaj, inflitrasyon ve toprak-su ve bitki ilişkileri; bitki su tüketimi; sulama sistemlerinin planlama ilkeleri, açık kanalların planlanması, sulama programı ve sulama sistemlerinde su dağıtım şekilleri

 

TAB1042   BİTKİ MORFOLOJİSİ

Bitki morfolojisinin tanımı, hücre bilimi (sitoloji), doku bilimi (histoloji), kök, gövde, dallanma çeşitleri, yaprak yapısı ve yaprak biçimleri, çiçek morfolojisi, meyve ve tohum oluşumu ve yapısı

 

TAB1052   TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER YETİŞTİRİCİLİĞİ -II

Tıbbi ve aromatik bitkilerin botanik özellikleri, kültür; iklim ve toprak istekleri, yetiştirme teknikleri, ekim-dikim zamanları, bakım ve gübreleme, tüketim, kullanılan bitki kısımları, etken maddeler

 

TAB1062   TEMEL BESLENME İLKELERİ

Beslenmeye giriş, sağlıklı yaşamda beslenmenin yeri, beslenme ile ilgili tanımlamalar, beslenme biliminin gelişimi, yeterli ve dengeli beslenmenin tanımı. Besin öğelerinin (karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, mineraller ve su) tanımı, bileşimi, kimyasal yapıları, sınıflandırılması, beslenmedeki önemi ve işlevleri, gereksinim düzeyleri ve günlük alınması önerilen miktarları, kaynakları aşırı alım ve toksisiteleri, yetersizlik durumları, sindirim, emilim ve metabolizmaları. Vücudun enerji gereksinmesi ve enerji dengesi, vücut ağırlığının kontrolü, beslenme piramidi, besin etiketi, gıda güvenliği ve güvenilirliği, besinlerin enerji değeri, enerji dengesizliği sorunları

 

TAB2013   FİTOTERAPİ

Fitoterapinin tanımı ve tarihsel gelişimi, etken maddeler ve metabolizma üzerindeki etkileri, serbest radikaller ve antioksidanlar, doz ve kür kavramları, bitkisel ilaçların alınma yöntemleri, tıbbi bitkilerin etken maddeleri ve tedavi amacıyla kullanım şekilleri ve yan etkileri, bitkilerin tedavide kullanılma yöntemleri ve basit fitoterapi uygulamaları, fitoterapi uygulamalarında dikkat edilecek noktalar, Türkiye’de kullanılan halk ilaçları ve tedavi gücü

 

TAB2023   DROG HAZIRLAMA TEKNİĞİ

Drog ve ilaç kavramları anlatılması, monograf ve farmakope kavramlarının anlatılması, drogların isimlendirilmesi, drog olarak kullanılacak bitki organları ve bu organların özellikleri, drogların hasadı veya doğadan toplanması, drogların temizliği, kurutulması, muhafazası ve tüketiciye ulaştırılması, drogların fümigasyonu, drog satışı sırasında dikkat edilecek hususlar

 

TAB2033 GENEL MİKROBİYOLOJİ

Mikrobiyolojinin tanımı ve bölümleri;  mikroorganizmaların tanımı, adlandırılması ve sınıflandırılması; prokaryotik ve ökaryotik mikroorganizmalar (bakteriler, funguslar, algler, protozoalar, virüsler);mikroorganizmaların gelişmesini etkileyen faktörler; mikroorganizmaların gelişmesi ve çoğalması; mikroorganizmaların metabolizmaları, beslenmeleri, besin ihtiyaçları ve mikrobiyolojik besi yerleri

 

TAB2043 PAZARLAMA VE SATIŞ TEKNİKLERİ

Pazarlamanın kapsamı, gelişimi, pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması; tüketici pazarları ve tüketici davranışları; endüstriyel pazarlar ve endüstriyel alıcı davranışları; pazar bölümlendirme; mamul kavramı, mamul sınıflandırma, marka, ambalaj, etiketleme, servis, kalite stratejileri; fiyat kavramı, dağıtım kanalları, fiziksel dağıtım; tutundurma alt bileşenleri; kişisel satışa giriş, satış temsilcisi kavramı ve satış temsilcisine ilişkin özellikler, kişisel satış faaliyetlerinde iletişim ve beden dili, kişisel satış sürecinde bilgi toplama ve hazırlık, kişisel satış sürecinde satış anı, kişisel satış sürecinde müşteri itirazları ve itirazları karşılama teknikleri, kişisel satış sürecinin kapatılması

 

TAB2053 STANDARDİZASYON, MUHAFAZA VE AMBALAJLAMA

Tıbbi ve aromatik bitkilerin standardizasyonu; fiziksel, kimyasal ve biyolojik muhafaza yöntemleri; ambalajlama şekilleri ve ambalajlama materyalleri; cam ve cam ambalajlar, metal malzeme ve metal ambalajlar, plastikler ve plastik ambalajlar, kâğıt ve kâğıt ambalajlar, taşıma ambalajları, kaliteyi olumlu ya da olumsuz etkileyen faktörler.

 

TAB2014 AROMATERAPİ

Aromaterapinin tanımı, önemi ve tarihçesi; aromatik bitkiler ve özellikleri; uçucu yağlar ve elde edilme; aromaterapinin tanımı ve tarihçesi; uçucu yağlar ve sabit (taşıyıcı) yağlar; aromaterapide kullanılan bitkisel yağların elde edilme yöntemleri; aromaterapide kullanılan metotlar; basit yağ karışımları; aromaterapide dikkat edilmesi gereken hususlar; halk hekimliğinde kullanılan bazı aromaterapi uygulamaları

 

TAB2024 BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME

Bitki besleme ve bitkilerde bulunan maddeler; bitki gelişimi, bitki besin maddelerinin alınma şekilleri ve bitki besin maddelerinin alınmasını etkileyen etmenler; bitki besin maddeleri ve bitkideki işlevleri ile noksanlık belirtileri; gübreler ve gübreleme teknikleri; gübreler (doğal gübreler, yapay gübreler, yaprak gübreleri, sıvı gübreler).

 

TAB2034 BİTKİ BİYOKİMYASI

Biyokimyanın tanımı ve konusu; bitki biyokimyası, fotosentez olayı, canlı organizmanın ana bileşenleri, karbonhidratlar, lipitler, amino asitler, proteinler, vitaminler, bitki hormonları ve bu bileşiklerin bitkide oluşumu, sınıflandırılmaları, fonksiyonları, metabolizmaları, tanı vb. miktar tayini; hücrenin kimyası.

 

TAB2044 PARFÜM, BOYA VE BAHARAT BİTKİLERİ

Parfüm yapımında doğrudan etkili uçucu yağ içeren bitkilerin tanıtımı; uçucu yağın elde edilmesi ile ilgili yöntemler; uçucu yağların parfümeride kullanımları; kozmetik bilimi, doğal ve sentetik kozmetikler; boyar madde içeren bitkilerinin tanıtılması ve yetiştirilmesi; doğal boyama teknikleri (mordanlı boyama, direkt boyama veya tüp boyama) ve uygulamalar; baharat olarak kullanılan bitkiler (tarçın, kekik, karabiber, kimyon vb); baharat bitkilerinde bulunan etken maddeler (alkaloit, glikozit vb)

 

TAB2054 PROJE

Öğrenciler belirlenecek birer araştırma konusu hakkında literatür taraması veya uygulama yapar ve elde edilen sonuçlar ve bilgileri tez yazım kurallarına uygun olarak derleyip, danışman öğretim elemanına teslim eder.

 

ORG2140 SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Süs bitkilerinin sistematikteki yeri, botanik özellikleri, ekolojik istekleri, çoğaltma yöntemleri, yetiştiriciliği, hasat sonu işlemler, pazarlaması, hastalık ve zararlılar; ağaç, ağaççık, çalı ve sarılıcı-tırmanıcı bitkiler, morfolojik ve biyolojik özellikleri, kültürel istekleri, çoğaltma yöntemleri, ekolojik istekleri ve önemli kültür varyeteleri

 

ORG2210 TARIMSAL VERİ İŞLEME TEKNİKLERİ

İstatistiksel veriler ve temel kavramlar, nüfus istatistikleri, tarım istatistiklerinin okunması, üretim istatistikleri, ihracat-ithalat istatistikleri, genel değerlendirme

 

ORG2250 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK

Kooperatifin tanımı ve kooperatifçiliğin tarihçesi, kooperatif ilkeleri, kooperatif ile sermaye şirketleri arasındaki farklar; devlet ve kooperatifler, kooperatifçilik mevzuatı, kooperatiflerde üst örgütlenme, tarım kooperatiflerinin önemi ve sınıflandırılması, tarım alım kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri, tarım sigorta kooperatifleri; tarım satış kooperatifleri, tarımsal işleme kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, Türk kooperatifçiliğinin sorunları ve çözüm önerileri


ORG2260 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

Kırsal kalkınma ve kırsal kalkınmada temel kavramlar, kırsal alanların temel özellikleri, kırsal kalkınma tarım arasındaki ilişkiler; kırsal kalkınma ile tarımsal kalkınma, kırsal sanayi, tarım politikası ve kalkınma ekonomisi arasındaki ilişkiler; ülke kalkınmasında ve dış ticaretinde tarımın öneminin vurgulanması, üreticilerin daha etkin olarak üretim yapmaları için yayım çalışmaları ile örgütlenme bilincinin oluşturulması

 

ORG2230 TARIM VE GIDA POLİTİKALARI

Tarım ve gıda politikasının konuları, amaçlar, araçlar ve politika yürütücüleri, ulusal tarım politikası uygulama alanları, pazar politikası, fiyat politikası, sosyal politika, gelir politikası, üretime yönelik politikalar, destekleme politikaları, bölgesel politikalar, vergi politikası, tarımda reform arayışları

 

ORG2270 DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE YÖNETİMİ

Çevresel ilginin gelişmesi, çevre yönetimi tanımları, çevresel sorunların analizi, bölümsel yaklaşım, su kaynakları yönetimi, hidrolojik döngü yeraltı suyu, su kalitesi ve kirlenme, arazi kullanım planlaması, nehir yönetimi, toprak kavramı, toprak iyileştirme, toprak yönetimi ve erozyon, toprak suyu toprak strüktürünün yönetimi, toprak yönetimi ve bitki besleme, toprağın kimyasal sorunları, hava kalitesi yönetimi, gürültü kontrolü, atık yönetimi, enerji, ekonomi ve karbon dioksit sorunu, doğal afetler

 

TAB2000 ORGANİK KİMYA

Organik kimyaya giriş, karbon elementi ve özellikleri, Oktet bağları, hidrokarbonlar; alkanlar, alkenler,  aklinler, alkoller, eterler, aldehitler ve ketonlar

 

TAB2010 BİTKİ KORUMA

Bitki hastalık etmenleri (funguslar, bakteriler, virüsler) açısından semptomatoloji, etioloji, patoloji, epidemiyoloji ve bitki hastalık etmenlerine karşı uygulanacak hijyen ve terapi yöntemleri; bitki abiyotik hastalıklarının belirti, teşhis, mücadele ve korunma yöntemleri; yabancı otların sınıflandırılması, biyolojisi, zarar şekilleri ve organik tarıma uygun mücadele teknikleri ve ilaçları; bitkisel üretimde zarar oluşturan hayvansal organizmaların (böcekler, akarlar, nematodlar, yumuşakçalar, kemirgenler ve kuşlar vb) sistematikteki yerleri, morfolojik yapıları, üreme ve gelişmeleri, hayat devreleri, bitkilerde meydana getirdikleri zarar şekilleri ve belirtileri, zararlıların ekonomik önemleri, bitki zararlılarına karşı mücadele yöntem ve teknikleri

 

TAB2020 TIBBİ BİTKİLERİ ÇOĞALTMA TEKNİKLERİ

Tek veya çok yıllık, otsu veya odunsu tıbbi bitkilerin çoğaltım teknikleri hakkında bilgilendirilme,  generatif ve vejetatif çoğaltma yöntemleri, tohumla çoğaltmanın temel prensipleri, tohumla üretme tekniği, çelikle çoğaltmanın temel prensipleri ve üretme tekniği, aşı ile çoğaltmanın temel prensipleri ve aşı ile üretme tekniği, daldırma ile çoğaltmanın temel prensipleri ve üretme tekniği, diğer vejetatif çoğaltım tekniğinin temel prensipleri

 

TAB2030 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER TOHUMCULUĞU

Tohum üretiminde kullanılan teknik terimler; tıbbi ve aromatik bitkilerde üreme; tıbbi ve aromatik bitkilerde üreme; tohumluk üretiminde ekolojik etmenler; kültür sebzelerinin çiçek özellikleri, kendine ve yabancı döllenme; hasat; tohum ayırma; tohum işleme ve tohum kurutma; tohum temizleme ve tohum depolama; tıbbi ve aromatik bitkilerde tohumluk sertifikasyonu; tıbbi bitkiler tohumculuğu (kekik, adaçayı, anason, haşhaş, kenevir, kantaron, banotu, kediotu, ekinezya şerbetçiotu); aromatik bitkiler tohumculuğu (gül, melisa, lavanta, yasemin, fesleğen)

 

TAB2040 UÇUCU YAĞ BİTKİLERİ

Uçucu (eterik) yağlar, genel özellikleri, sınıflandırmaları; uçucu yağ elde etme yöntemleri; tıpta uçucu yağlar, etkileri ve kullanımı; kozmetik sanayinde uçucu yağlar, etkileri ve kullanımı; kullanılan organlarına göre uçucu yağ elde edilen bitkiler, tüm bitkiden (kekik, lavanta), yapraklarından ( adaçayı, biberiye, nane, fesleğen, kişniş defne, çam), tohumdan (anason, kimyon, hardal, kereviz, Hindistan cevizi), kabuk ve meyve kabuğundan (tarçın ve limon, portakal, greyfurt), çiçeğinden ( gül, karanfil, yasemin, melisa), kök-soğan-rizomundan (kediotu, bayır turpu - sarımsak - zencefil), reçinesinden ( buhur, sarı sakız) ve ahşabından (sedir, okaliptüs, sandal ağacı) uçucu yağ elde edilen bitkiler ve özellikleri

 

TAB2050 KOZMETİK TEKNOLOJİSİ

Kozmetiklerin tanımı ve sınıflandırılması, cildin yapısı ve sorunları, saçın yapısı ve özellikleri, şampuanlar ve kimyasal temizleme mekanizması, tırnağın yapısı ve tırnakta görülebilecek problemler, renk bilgisi ve kozmetik renk materyalleri ve koku verici maddeler, kozmetik hammaddeleri, kozmetikler ve farmasötik ajanlar; kozmetik üretim yöntemleri ve taşıyıcı sistemler, kozmetiklerde yapılan mikrobiyolojik analizler, kozmetikler ve hijyen, kozmetiklerde yapılan analiz ve kontroller iyi üretim uygulamaları (GMP); kozmetiklerin toksik ve irritan etkileri, kozmetiklerin ambalajlanması, kozmetik yönetmenliği ve yasal düzenlemeler; kozmetik sanayinde kullanılan teknolojik gelişmeler

 

TAB2060 FİDE VE FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

Fide yetiştiriciliğinde tohumluğun önemi; fide yetiştiriciliğinin amacı ve önemi, fide yetiştirme ortamları ve özellikleri, yaprak kompostunun yapılışı, fide harcı karışımları, harç hazırlığı ve dezenfeksiyonu, fide kapları, fide yetiştirme yerleri, tohum ekimi, fide gelişimi ve şaşırtma, fidelerin bakımı; fidancılık yetiştirme tekniği ve tohum, çelik, daldırma ve doku kültürü üretim tekniklerinin tanıtılması ve üretimde kullanım amaçları, üretim materyali bitkilerin özellikleri ve bakım koşulları, anaçlar ve üretimi, meyve türlerine göre kullanılan anaçlar, aşılı ve aşısız fidan üretimi, fidanların sınıflandırılması ve sertifikasyonu, fidanların depolaması

 

TAB2070 DOKU KÜLTÜRÜ

Doku kültürlerinin tarihi, gelişimi ve uygulama alanları; doku kültür laboratuarlarının düzeni; sterilizasyon teknikleri; sterilize besin ortamının bileşimi ve hazırlanması; mikroüretim teknikleri; kallus kültürü; hücre kültürü; mikrospor kültürü, embriyo kültürü; ovul ve ovaryum kültürü; meristem kültürü; protoplast kültürleri ve somatik hibridizasyon

 

TAB2080 LABORATUAR TEKNİĞİ

Laboratuarda çalışma güvenliği ve ilk yardım; laboratuarlarda kullanılan genel amaçlı malzemeler, alet ve ekipmanlar; bu aletlerin kullanılması ve bakımı; elementlerin periyodik çizelgesi ve kimyasal çözeltiler; indikatörler, ayarlı ve standart çözeltiler; birimler ve birimlerin dönüştürülmesi; konsantrasyon, molarite, normalite, ppm hesaplamaları ile ilgili çözümlü örnekler ve laboratuarlarda çalışırken dikkat edilecek genel kurallar

 

TAB2090 TARLA TARIMI

Tarla bitkilerinin sınıflandırılması; tohumluk; tarla tarım sistemleri ve toprak işleme, nadas, ekim ve ekim nöbeti, gübreleme ve sulama, yabancı otlar ve mücadelesi, hasat; serin ve sıcak iklim tahılları, endüstri bitkileri, baklagiller, çayır mera ve yem bitkileri yetiştiriciliği

 

TAB2100 TOPRAKTA VERİMLİLİK ANALİZLERİ

Laboratuar hakkında genel bilgiler, toprak analizi için örnek alınması ve analize hazırlanması, analiz yöntemleri ve ekipmanlar, ekstraksiyon yöntemleri, toprakta kireç, pH, KDK, OM ve makro ve mikro elementlerin bitkiye yarayışlı miktarlarının belirlenmesi, yakma yöntemleri, toprakta ağır metal analizleri, analiz sonuçlarının yorumlanması ve değerlendirilmesi

 

TAB2110 TOHUM BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ

Tohum, tohumluk, tohumculuk kavramları, önemi; tohumun kimyasal yapısı, tohumun morfolojisi, fizyolojisi; bitkilerde tohum oluşumu; heterozigot ve homozigot tohum, yabancı ve kendine döllenme, polen bulaşma kaynakları; tohumlarda aranan fiziksel ve biyolojik özellikler; tohumda canlılık ve canlılık testleri, çimlenmeyi etkileyen ve hızlandıran faktörler; tohumla üretilen bitki türleri; tohum üretimi, üretimi etkileyen faktörler, tohumluk üretimi, üretiminin planlanması, tohumluğun işlenmesi, depolama ve tohumluğun arzı

 

TAB2120 GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ

Hijyen ve sanitasyon, besinlerin bozulma nedenleri, gıda katkı maddelerinin tanımı, gıdaların bileşimi, gıda zehirlenmeleri ve alınması gereken önlemler, kurutma teknolojisi, konserve teknolojisi, dondurma ve soğukta saklama, ısıtarak muhafaza, kimyasal maddelerle muhafaza ve mikrodalga teknolojisi ile muhafaza teknikleri

 

TAB2130 TARIMSAL MEKANİZASYON

Tarımsal mekanizasyona giriş; tarımda enerji kaynakları; tarım traktörleri; tarımsal mekanizasyon planlaması; toprak işleme, gübre dağıtma, ekim, çayır biçme, balya, bitki koruma ve bakım makineleri

 

TAB2140 FİTOKİMYA

Bitkisel ilaç ve gıda desteği; bitkisel ilaç etken ve yardımcı maddeleri, bitkide bulunan sekonder maddeler; karbonhidratlar, glikozidler, alkoloidler, eterik yağlar, sabit yağlar, tanenler, musilajlar, organik asitler, mumlar ve bu maddelerin bitkilerden ekstraksiyonu ve ekstraksiyon yöntemleri, tanı ve miktar tayini

 

TAB2150 İLAÇ BİTKİLERİ DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ

İlaç bitkilerinin botanik, morfolojik ve kültürel özellikleri, etken maddeleri, sekonder maddeleri, sınıflandırması, kullanım şekilleri ve kültüre alınma imkânları; ilaç bitkilerinin ham ve işlenmiş olarak değerlendirme yöntemleri; farmakognozi ve farmasötik teknolojisinde temel kavramlar, prensipler; Avrupa ve Türkiye Kodeks ve farmakopesine kayıtlı droglar (antiboyitker, enzimler, uçucu yağlar, reçineler, serumlar, lateksler, alkoloidler, aşılar vb.); ilaç toksisitesi ve tedavisi; Türkiye’de ve dünyada ilaç bitkisi yetiştiriciliği, potansiyeli ve ekonomisi

 

TAB2160 BOYA BİTKİLERİ DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ

Boya ve boyar madde; boyar maddeler ve özellikleri; boya bitkileri, botanik ve morfolojik özellikleri, bitkilerin boyama için kullanılan kısımları, elde edilen renkler ve renklerinin haslık dereceleri; bitkilerden boya ekstraktı ve renk elde edilmesi; boyamacılık ve gıda sanayinde renk maddeleri; boyama yöntemleri

 

TAB2170 PARFÜM BİTKİLERİ DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ

Eterik yağ içeren bitkiler, özellikleri, etken maddeleri; eterik yağların elde edilmesi ve yöntemleri; parfümeride kullanılışları; kozmetik ve kozmetoloji; sentetik kozmetikler, doğal kozmetikler; cilt ve saç bakımında kullanılan yöntemler, Türkiye’de ve dünyada parfüm bitkisi yetiştiriciliği, potansiyeli ve ekonomisi

 

TAB2180 KEYF VE UYARICI BİTKİLERİ DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ

Keyif ve uyarıcı bitkiler botanik özellikleri, etken maddeleri (alkoloit, glikozit vb) ve tesir dereceleri, kullanılan kısımları, kullanım alanları; başlıca keyif ve uyarıcı bitkilerin (tütün, kenevir, kahve, çay, kakao, şerbetçi otu, anason, haşhaş) değerlendirme teknikleri; Türkiye’de ve dünyada keyif ve uyarıcı bitkiler yetiştiriciliği, potansiyeli ve ekonomisi

 

TAB2190 TIBBİ BİTKİLERİ DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ

Tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı; tibbi ve aromatik bitkilere uygulanan ön işlemler. kimyasal işlemler, kurutma, muhafaza, tıbbi ve aromatik bitkilerden yararlanma

 

TAB2200 KOZMETİK DERMATOLOJİSİ

Deri, tırnak ve saçın anatomisi, fonksiyonları; cilt sorunları ve bakımı;  kozmetiklerin iritan etkileri, korunma ve tedavi yöntemleri, deri ve kozmetikler, deri tipleri ve kozmetik deri problemleri, kozmetik deri parametrelerinde cinsiyet, yaş ve iklim değişikliklerinin etkisi, kozmetik dermatolojide kullanılan teknikler

 

TAB2210 ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ

Seralar ve örtü altı yetiştiriciliği, genel seracılık, özel seracılık, alçak plastik tüneller, örtü altı tarım ve çevre ilişkileri; örtü altında ve açıkta yetiştirme teknikleri; örtü altında yetiştiriciliğinde toprak hazırlama, yetiştiriciliği yapılan bitki türleri (domates, biber, hıyar, patlıcan, fasulye, kavun, karpuz ve marul), iklim istekleri, yetiştirme dönemleri; serada yapılan özel uygulamalar, hasat

 

TAB2220 BİTKİ ANALİZLERİ

Bitki örneklerinin alınması, analize hazırlanması ve muhafazası; toprakta verimlilik ve bitkilerde yeterlilik ve kalite analizleri; bitki örneklerinde makro (N, P, K, Ca, Mg ve S) ve mikro bitki besin maddesi (Fe, B, Zn, Mn, Cu, Cl, Na, Mo) analiz yöntemleri; ağır metaller ve analiz yöntemleri; kullanılan alet ve ekipmanların çalışma prensipleri ve bakımı; analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlama

 

TAB2230 SU KALİTESİ VE ANALİZLERİ

Sulama suyu kalitesi ve tuzluluk ile ilgili tanımlar; sulama suyu analiz sonuçlarının ifade biçimleri ve birbirine dönüştürülmesi; sulama sularındaki başlıca anyon, katyon ve iz elementler; sulama suyunda pH, EC, SAR, karbonat, bikarbonat, amonyum, nitrat, sülfat, klor, bor,potasyum, sodyum, kalsiyum, magnezyum, demir, bakır, çinko ve mangan belirlemesi; sulama suyu kalitesinin belirlenmesinde dikkate alınan ölçütler; sulama suyu kalite sınıflandırma sistemleri; sulama suyu analiz raporu hazırlanması ve analiz sonuçlarının değerlendirilmesi

 

TAB2240 İSTATİSTİK VE DENEME METOTLARI

Parametre, istatistik, varyans, aritmetik ortalama tahminleri, güven aralığı; hipotez tezi, iki örnek ortalamasının karşılaştırılması, ki kare testleri, korelasyon ve regresyon, varyans analizi, bir deneme kurulurken dikkat edilecek hususlar; çoklu karşılaştırma testleri, temel deneme planları: tam şansa bağlı deneme planı ve uygulaması; tesadüf blokları, latin kare deneme planı ve uygulaması; çoklu karşılaştırma testleri; kayıp gözlemelerin tahmini; faktöriyel denemeler; kovaryans analizi

 

TAB2250 ENDÜSTRİ BİTKİLERİ TOHUMLUK ÜRETİMİ

Endüstri bitkilerinin gruplandırılması; lif bitkileri, yağ bitkileri, nişasta bitkileri ve keyif bitkileri, kökenleri, sistematikleri, morfolojik ve fizyolojik özellikleri; şekerpancarı, botanik ve kültürel özellikleri; indirekt ve diretkt tohum üretim yöntemi; patates, botanik ve kültürel özellikleri, tohumluk üretimi; ayçiçeği, botanik ve kültürel özellikleri, hibrid ayçiçeği tohumu üretimi; pamuk, botanik ve kültürel özellikleri, tohumluk üretimi; soya, botanik ve kültürel özellikleri, tohumluk üretimi; kolza (kanola), botanik ve kültürel özellikleri, tohumluk üretimi; tütün, botanik ve kültürel özellikleri, tohumluk üretimi

 

TAB2260 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ

Cinsiyet belirlemesi, embriyo transferi ve embriyo bölünmesi, genetik markırlar ve bunların ıslah çalışmalarında kullanımı, dolaylı teknikleri, genom analizleri, klonlama, gen izolasyonu, genlerin moleküler yapısı ve protein biyosentezi, DNA’nın moleküler yapısı, DNA eşlenmesi ve transkripsiyon, mutasyon çeşitleri, protoplast kültürü, embriyogenesis, organogenesis

 

TAB2270 ÇEVRE VE ORGANİK TARIM

Organik tarımın tanımı, amaçları, genel prensipleri; organik üretimin kuralları; organik üretimde gübreleme ve bitki koruma yöntemleri, çevre ve çevre kirliliğinin tanımı ve önemi; çevre kirliliğine neden olan etmenler ve doğa üzerindeki etkileri; tarımsal kaynaklı kirlilik ( gübre, pestisit,hormonlar sulama suyu, tarım topraklarının amaç dışı kullanımı, erozyon) ve bu kirletici etmenlerin etkilerinin en aza indirilmesi için alınacak önlemler

 

TAB2280 BİTKİSEL GEN KAYNAKLARI

Bitkisel gen kaynaklarının kavram ve kapsamı; bitkilerin gen ve yayılma merkezleri; genetik kaynak erozyonu; gen kaynakları çalışmalarının ilkeleri; bulma ve toplama (toplamanın amacı, toplamada bitki ve bölge öncelikleri, optimum bitki toplama ve yöntemleri, tohum toplanması, herbaryum örneğinin alınması, toplama kayıtları, gen bankası çalışmaları); koruma ve depolama (tohum depolamanın prensipleri, depolamada tohum canlılığı, depolamada tohum ve çevre ilişkileri, vejetatif depolamanın prensipleri, çiçektozu depolama, depolama sistemleri); gen kaynaklarının üretimi ve yenilenmesi; değerlendirme ve kullanım

 

TAB2290 TARIMSAL METEOROLOJİ

Meteorolojiye giriş, meteorolojinin bölümleri, atmosferin yapısı ve özellikleri, meteorolojik elemanlar, atmosferik basınç, rüzgârlar, sıcaklık, nem, buharlaşma, yağışlar ve çeşitleri, cephe sistemleri, hava kütleleri, meteoroloji istasyonları ve özellikleri, meteoroloji istasyonlarında kullanılan aletler ve özellikleri, fenoloji ve tarımsal klimatoloji, meteoroloji elemanları ile bitki gelişim ilişkileri

 

TAB2300 TARIMSAL YAYIM VE HABERLEŞME

Tarımsal yayım kavramı, tanımı ve amaçları; Türkiye’de ve dünyada tarımsal yayım; tarımsal kalkınmada yayımın rolü; tarımsal yayımın ilkeleri, yayım yöntemleri; tarımsal işletmecilik yayımı; çiftçilik sistemleri araştırması; örnek olaylar

 

TAB2310 BİYOETİK

Biyoetikte genel kavramlar, biyoetiğin tanımı ve önemi, bitki ve hayvan kullanımında etik, insan araştırmalarında etik, bilimsel araştırma ve projelerinin sonuçları ve sınırları

 

TAB2320 TARIM EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİK

Ekonomini tanımı, tarihçesi ve temel kavramlar (kıtlık, ihtiyaç, mal, hizmet, fayda, değer, fiyat, üretim ve üretim faktörleri vb.); arz-talep ve piyasa dengesi; işletme kavramı ve işletmelerin amacı, işlevleri, sorumlulukları, çevre ile ilişkisi; işletmelerin kuruluşu, yönetimi, gruplandırılması ve yönetimin görev ve sorumlulukları

 

TAB2330 BİTKİ ISLAHI VE GENETİK

Bitki ıslahının önemi ve genetik ilkeleri; kültür bitkilerinin oluşumu, kendileme koşullarında seleksiyon; kendine döllenen bitkilerde ıslah yöntemleri, melezleme ıslahı, kombinasyon ıslahı, Pedigri yöntemi, Bulk yöntemi; geriye melezleme ıslahı, Yabancı döllenen sebzelerde ıslah yöntemleri, heterosis ıslahı, F1 hibrit çeşidinin elde edilme yöntemleri, tohumluk üretimi; doku kültürünün sebze ıslahı açısından önemi, doku kültürü yöntemleri. genetik ve kalıtımın sitolojik esasları; kalıtım ve kalıtım şekilleri; cinsiyet ve cinsiyete bağlı karakterler; gen bağlılığı ve parça değişimi; populasyon genetiği; mutasyonlar

 

TAB2340 SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM

Sürdürülebilir tarım kavramının tanımı, amacı, gelişimi ve konuları; çevresel sürdürülebilirlik, ekosistem olarak çiftlikler; enerji akışı, su döngüsü, mineral madde döngüsü, biyoçeşitlilik, ekonomik sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebilirlik, prensiplerin uyarlanması; toprak verimlilik yönetimi, hayvan gübreleri, örtü bitkileri ve kompost kullanımı; en az toprak işleme yöntemleri, toprak ve su muhafaza, ürün döngüsü; ekolojik açıdan yabancı ot, hastalık ve zararlılarla mücadele; sürdürülebilir mera yönetimi; bütünleşik tarım sistemleri

 

TAB2350 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ

Girişimcilik ile ilgili kavramlar; girişimciliğin önemi ve gelişimi; girişimcilerdeki özellikler; iç ve dış girişimcilik; girişimcilikte motivasyon; girişimcilikte yaratıcılık ve yenilikçilik; buluş, marka ve tasarımların korunması; girişimcilikte iş fikirleri; iş planı hazırlama ve doküman haline getirilmesi; iş planı içinde yönetim, pazarlama, finans ve üretim planları; girişimcilik öyküleri; girişimcilikte örnek olay incelemeleri

 

ORG2800 DOĞRU VE ETKİLİ KONUŞMA EĞİTİMİ

Konuşma bozuklukları hakkında bilgi sahibi olma; etkili bir konuşma için insan yapısı hakkında bilgi sahibi olma; sözcükleri doğru telaffuz edebilme yeteneği kazanma; doğru cümle kurabilme yeteneği kazanma; kendini doğru ifade edebilme yeteneği kazanma; düşüncelerini doğru sözcük ve cümlelerle ifade edebilme yeteneği kazanma; toplum karşısında doğru, anlaşılır ve akıcı bir konuşma yeteneği kazanma

 

ORG2810 FONKSİYONEL GIDALAR VE SAĞLIK

Fonksiyonel gıda kavramı bilgisi, beslenmede fonksiyonel gıdalar ve önemi bilgisi, fonksiyonel gıda pazarı bilgisi, fonksiyonel gıdalara ait mevzuat bilgisi, fonksiyonel gıdaların sağlık etkilerini açıklayabilme, gıda bileşenlerinin sağlık üzerindeki fonksiyonel etkilerini kavrayabilme

 

 

 

ORG2820 ARAŞTIRMA VE İNCELEME TEKNİKLERİ

Araştırmanın tanımı, araştırma ve incelemenin türlerinin izahı ve nasıl yapıldığının uygulamalı olarak öğretilmesi, bilimsel bir araştırmanın aşamalarının detaylı olarak anlatılması ve uygulaması, kütüphaneler ve kütüphanelerdeki sınıflama sistemi hakkında bilgi, kütüphaneden araştırma nasıl yapıldığının uygulamalı olarak anlatılması, internetten araştırmanın nasıl yapıldığının uygulamalı anlatımı, “Rapor nasıl hazırlanır ve içeriği nasıldır? Kaynaklar nasıl incelenir ve rapora nasıl dahil edilir?” konularının uygulamalı izahı

 

ORG2850 FABRİKA ORGANİZASYONU

Giriş, karar teorileri, fabrika kapasitesi, üretimde yer seçimi, fabrika binaları, fabrika yerleştirme ve düzenleme problemleri, doğrusal programlama, yapılabilirlik etütleri, kalite kontrol

 

ORG2860 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM

İletişim ve kişilerarası iletişime ilişkin temel kavramları tanımlayabilme; kişilerarası iletişim alanındaki kavramlar (empati, çatışma vb.) kavramlar arasındaki ilişkileri kurabilme; kişilerarası iletişim bilgileri özel ve iş yaşamındaki örnek olaylarla değerlendirebilme; kişilerarası iletişim sürecinde etkililik sağlayabilme

 

ORG2870 TOPLUMSAL DUYARLILIK

Toplum ve sivil toplum yapı ve örgütlenmesi, strateji geliştirme, proje oluşturma, B planı oluşturma, swot analizi

 

ORG2880 TOKSİKOLOJİ VE HİJYEN

Toksikoloji, toksinler, toksikolojinin dalları, toksinlerin sınıflandırılması, toksik dozlar, toksikasyon, toksik etkilerin mekanizması, gıdalardaki mutajen, kanserojen, teratojen maddeler, toksisite testleri- akut, subakut, kronik testler, toksikolojide son değerlendirme noktaları, NOAEL, ADI, GRAS, ML değerleri, gıdalarda doğal olarak bulunan toksik maddeler-tanımları, sınıflandırılmaları, toksik etkileri, gıda bulaşanları- tanımları, sınıflandırılmaları, toksik etkileri, gıda katkı maddeleri- tanımları, sınıflandırılmaları, güvenlik ve yasal durumları, fonksiyonları, kullanım alanları

 

TAB2800 DÜNYA MUTFAĞI

Yemek endüstrisine genel bir bakış; mutfak organizasyonu, mutfak tasarım ve donanımı, personel eğitimi; dünyadaki farklı mutfak kültürleri (Uzakdoğu, Hint, Avrupa, Asya, vb) , bu kültürlere özgü yemekler ve beslenme alışkanlıkları

 

TAB2810 SATRANÇ

Satrancın tarihçesi, terimleri, kuralları, oyun düzeni; satrancın zekâ gelişimindeki önemi; satranç taşları özellikleri, hareketleri, değerleri; satrançta semboller, notasyon ve kazanma; açılışta uyulması gereken temel prensipler; açılışta temel amaçlar; satrançta açılışlar, sınıflaması, uygulamaları; satranç oynama teknikleri

 

TAB2820 TOPLUM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

Bireyin tanımı, toplumun tanımı, çevrenin tanımı, birey-toplum-çevre ilişkisi, illere göre toplumsal olaylar ve istatistiksel veriler, ülkelere göre toplumsal olaylar ve istatistiksel veriler, genel değerlendirme