Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ders İçeriği

MUH1133   GENEL MUHASEBE I Akademik ve Sosyal Oryantasyon

Muhasebe usul ve esaslarını uygulamak, ana ve alt hesapları oluşturmak, açılış kaydı düzenlemek, açılış ve kapanış bilânçosu düzenlemek, büyük defter düzenlemek, mizan düzenlemek, varlıkları ve kaynakları kaydetmek.


MUH1172   MİKRO EKONOMİ

Ekonominin özellikleri ile ilgili bilgi edinmek, üretimi sınıflandırmak, ihtiyaçları belirlemek, faydayı sınıflandırmak, diğer iktisadi kavramlarla ilgili bilgi edinmek, tüketici dengesini belirlemek, talep oluşumunu belirlemek, talep esnekliği çeşitlerini ayırt etmek, üretici dengesini belirlemek, arz oluşumunu belirlemek, maliyet analizleri yapmak, piyasa türlerini sınıflandırmak, farklı piyasalarda denge oluşumunu ayırmak.

MUH1169 MESLEKİ MATEMATİK

Küme, sayılar, sayılarla ilgili işlemler, modüler aritmetik, cebir, polinomlarla uygulamalar, oran ve orantı, oran ve orantı uygulamaları, olasılık, olası durumlar, olayların olma olasılığı, olasılıkla ilgili uygulamalar.

MUH1185 TEMEL HUKUK

Hukukun temel kavramlarını tanımak, hukuk sistemini incelemek, hak türlerini sınıflandırmak, hakkın kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunması yöntemlerini belirlemek, kişilik kavramı türleri kazanılması ve kaybedilmesini belirlemek, kişiliğe bağlı hak ve ehliyeti belirlemek, aile hukuku ve hükümleri analiz etmek, borç kavramı, borcu doğuran sebepleri sınıflandırmak, borcun ifası, sona ermesi, temsil işlemleri yapmak, sözleşme düzenlemek, eşya kavramı ve türlerini tanımak, eşya, mülkiyet,  devir ve rehin işlemleri yapmak, icra iflas işlemlerini takip etmek.

 

MUH1131 GENEL İŞLETME

İşletme ve işletmecilik kavramları, işletmelerin sınıflandırılması, işletmenin çevresi, işletmenin amaç ve sorumlulukları, işletme kurma nedenleri, kuruluş yeri ve seçimi, kuruluş yeri etkenleri ve kuruluş amaçları, kapasite, İşletme yönetim fonksiyonları, temel işletme fonksiyonları, üretim fonksiyonu, pazarlama fonksiyonu, finansman fonksiyonu, insan kaynakları fonksiyonu.

 

MUH1176 OFİS PROGRAMLARI I

Belge hazırlayıp biçimlendirmek, belge denetim yazımlarını kullanmak, belgeye ekleme ve düzenleme yapmak, sayfa düzenlemesi yapmak, sayfaların gözden geçirme işlemlerini yapmak, belgeyi yazıcıdan çıkarmak, belge içine tablo oluşturmak, belgeyle ilgili karmaşık uygulamalar yapmak, klavye hızlı erişim fonksiyonları tanımlamak, özgeçmiş hazırlamak, dilekçe yazmak, resmi yazı yazmak, resmi yazıları postalamak, tablo ve grafik oluşturmak, tablolarda hesaplama yapmak.

 

MUH2134 GENEL MUHASEBE II

Kısa vadeli yabancı kaynakları kaydetmek, uzun vadeli yabancı kaynakları kaydetmek, öz kaynakları kaydetmek, gelir ve gider hesaplarını belirlemek, gelir tablosu düzenlemek, satışların maliyeti tablosunu düzenlemek, nazım hesapları kaydetmek, envanter işlemleri yapmak, sektör bazlı örnek uygulama yapmak, Türk Muhasebe standartlarını sıralamak.

 

MUH2161 MAKRO EKONOMİ

Üretimi ve katma değeri hesaplamak, ekonomik faaliyetleri ölçmek, para piyasasını takip etmek, para politikalarını takip etmek, mal piyasasında denge oluşumunu analiz etmek, para piyasasındaki denge oluşumunu analiz etmek, emek piyasasında denge oluşumunu analiz etmek.

MUH2188 TİCARİ MATEMATİK

Yüzde ve binde hesaplarını kullanmak, oran ve orantıyı hesaplamak, karışım, bileşim ve alaşım hesaplamaları yapmak, maliyeti ve satışı hesaplamak, faiz hesaplarını uygulamak, iskonto hesaplarını uygulamak.

 

MUH2177 OFİS PROGRAMLARI II

Sunum cihazları ve yazılımları tanımak, sunum hazırlamak, Sunum yapmak,  veri giriş ortamı, donanım ve yazılımı belirlemek, veri türleri ve veri işleme işlemleri yapmak, veriye hızlı erişimi sağlamak, raporlamak ve depolamak, veri güvenliğini sağlamak, web sayfası işlemleri yapmak, web sayfası yapmak, web sayfalarını yayınlamak ve güncellemek.

 

MUH2186 TİCARET HUKUKU

Ticaret hukuk sistemini sınıflandırmak, ticari iş ve hükümleri yorumlamak, ticari ve mali yargı sisteminin yapı ve işleyişini izlemek, ticaret sicili işlemlerini izlemek, tacir sıfatı, tacire ilişkin hüküm ve sonuçları izlemek, tacir yardımcılarının görevlerini belirlemek, ticaret unvanı, işletme adı, marka ve patent işlemleri yapmak, defter türlerini tanımak, rekabet ve haksız rekabet hükümleri ile sonuçlarını belirlemek, ticaret şirketlerini sınıflandırmak, ticaret şirketlerinin pay senetleri ve menkul kıymetlerle ilgili işlemler yapmak, ticaret şirketlerinin iflas ve rehin işlemlerini yapmak, kıymetli evrak, sorumluluklar, ihraç ve devir işlemleri yapmak, kambiyo senetleriyle ilgili işlemler yapmak.

 

MUH2152 İŞLETME YÖNETİMİ I

Mikroekonomik verileri takip etmek, makroekonomik göstergeleri analiz etmek, pazardaki boşlukları tespit etmek, yatırım alternatiflerini değerlendirerek en uygun olanını seçmek, yapılabilirlik çalışmalarını yürütmek, işletmenin çevresini tanımak, talep analizi ve tahmini yapmak, işletmenin kuruluş yerini belirlemek, işletmenin hukuksal yapısını belirlemek, iş yerinin kapasitesini belirlemek, toplam yatırım maliyetini belirleyerek finansmanını sağlamak, tahmini gelir-gider hesabını yapmak, iş yeri ve üretim planı yapmak, yatırımın kurulum işlemlerini yürütmek, uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak.

 

MUH3129 FİNANSAL YÖNETİM

Finansal yönetim fonksiyonları ve finansal kararlar, finansal yönetim ve diğer disiplinler, oran analizi tekniği, fon akım analizi, karşılaştırmalı tablolar analiz tekniği, statik ve dinamik analiz, finansal planlama, finansal planlama araçları, finansal planların hazırlanmasında uygulanan yöntemler, finansal plan türleri, normal finansal planlar, olağanüstü finansal planlar, çalışma sermayesi analizi, çalışma sermayesine yatırım politikaları, çalışma sermayesinin finansmanı, nakit ve benzeri varlıklar yönetimi, nakit yönetimi, alacakların yönetimi, kredili satış politikası.

 

MUH3193 VERGİ HUKUKU

Vergileme esaslarını sıralamak, verginin taraflarını belirlemek, vergilendirme sürecini gerçekleştirmek, vergilendirme sürelerini belirlemek, vergi borcuna ilişkin işlemleri yapmak, vergi cezalarına ilişkin işlemleri yapmak, vergi uyuşmazlıklarını çözmek, vergi denetimine hazırlanmak.

 

MUH3184 ŞİRKETLER MUHASEBESİ

Kolektif şirket işlemleri yapmak, komandit şirket işlemleri yapmak, şahıs şirketi kapanış işlemleri yapmak, sermaye şirketi kurmak, açılış işlemlerini kaydetmek, sermaye değişikliklerini kaydetmek, kâr zarar dağıtımını kaydetmek, sermaye şirketi kapanış işlemleri yapmak, kooperatif kurmak, ortakların hak ve sorumluluklarını belirlemek, kooperatif organlarını belirlemek, kooperatif kayıtları yapmak.

 

MUH3165 MALİYET MUHASEBESİ

İlk madde ve malzeme maliyetini hesaplamak, işçilik maliyetini hesaplamak, genel üretim maliyetlerini hesaplamak, birinci dağıtımı yapmak, ikinci dağıtımı yapmak, sipariş maliyet yönteminde birim maliyet hesaplamak, safha maliyet yönteminde birim maliyet hesaplamak, standart maliyet yönteminde birim maliyet hesaplamak, 7/a seçeneğine göre kayıt yapmak, 7/b seçeneğine göre kayıt yapmak.

 

MUH3103 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Araştırma konularını seçme, kaynak araştırması yapma, araştırma sonuçlarını değerlendirme, araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürme, sunuma hazırlık yapma, sunumu yapma.

 

MUH3136 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ

Girişimcilik kavramı ve ortaya çıkışı, girişimciliğin önemi ve nasıl girişimci olunur, Türkiye’de girişimci olma şekilleri, girişimcilerin başarı ve başarısızlık nedenleri, iş fikirleri üretmenin önemi ve girişimcilik politikaları, risk sermayesi ve Türkiye’deki uygulamaları, girişimcilik kültürü, küçük işletmeler ve ekonomik ve sosyal sisteme katkıları, küçük işletmelerin kuruluş süreci, küçük işletmelerde finansman stratejileri, küçük işletmelerde pazarlama stratejileri, küçük işletmelerde üretim stratejileri, küçük işletmelerde yönetim stratejileri.

MUH3153 İŞLETME YÖNETİMİ II

Planlama yapmak, örgütleme yapmak, yöneltmek, koordinasyon sağlamak, denetim yapmak, iş analizi yapılmasını sağlamak, insan kaynaklarını planlamak, işgören adayı bulmak, işgöreni seçmek, işe alıştırma(oryantasyon) eğitimi vermek, işgören performansını değerleme, işgörenin eğitilmesini sağlamak, kariyer planlaması yapmak, iş değerleme, ücretlendirmek,, üretimi planlamak, üretimin gerçekleşebilmesi için örgütleme yapmak, kapasite ve stok planlaması, hedef pazarı belirlemek, ürün geliştirme, fiyatlandırma politikalarını belirlemek, tutundurma politikalarını belirlemek, dağıtım politikalarını belirlemek, müşteri ilişkilerini yönetmek, gelir ve gider hesaplarını yönetmek, borç ve alacakları yönetmek, varlıkları yönetmek, kaynakları yönetmek.

 

MUH3140 İLETİŞİM

Sözlü iletişim kurmak, yazılı iletişim kurmak, sözsüz iletişim kurmak, biçimsel (formal) iletişim kurmak, biçimsel olmayan (informal) iletişim kurmak, örgüt dışı iletişim kurmak.

 

MUH3137 HALKLA İLİŞKİLER

Halkla ilişkilerin tanımı, tarihsel gelişimi, halkla ilişkilere yakın kavramlar, işletmelerde halkla ilişkiler ihtiyacını ortaya çıkaran nedenler ve halkla ilişkilerin işletmeler açısından önemi, halkla ilişkiler ve iletişim, halkla ilişkilerde temel ilkeler, halkla ilişkilerin genel organizasyon içindeki yeri ve işletmelerde halkla ilişkiler faaliyetlerinin organizasyonu, işletmelerde halkla ilişkiler yöneticisinin sorumlulukları, işletmelerde halkla ilişkiler bölümünün faaliyetleri, halkla ilişkilerde etkin sunuş tekniği ve basın bülteni hazırlama yöntemi, işletmelerde halkla ilişkiler programının geliştirilmesi; bilgi toplama, planlama, planlama tipleri, uygulama, değerlendirme, işletmelerde halkla ilişkiler faaliyetleri; tanıtma, tanıma, lobicilik faaliyetleri, halkla ilişkiler faaliyetlerinde kullanılan iletişim araçları; basılı, sözlü, görsel-işitsel araçlar, diğer araçlar, halkla ilişkilerin genel organizasyon içindeki yeri ve işletmelerde halkla ilişkiler faaliyetlerinin organizasyonu.

 

MUH3178 PAKET PROGRAMLAR I

Program kurmak, muhasebe işlemleri, işletme defteri, personel takibi, yedekleme.

 

MUH3122 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

Dış ticarette temel kavramlar, dış ticarette kullanılan belgeler, dış ticarette teslim şekilleri, dış ticarette ödeme şekilleri, ihracat bedelinin tahsili işlemleri, ihracat hesabının kapatılması, ihracat işlemlerinde terkin, ithal mallarının sınıflandırılması, ithalat işlemlerinde vergi, kambiyo işlemleri, kambiyo işlemlerinde kullanılan belgeler.

 

MUH3157 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Kalite kavramı, standart ve  standardizasyon, standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, yönetim kalitesi ve standartları, çevre standartları, kalite yönetim sistemi modelleri, stratejik yönetim, yönetime katılma, süreç yönetim sistemi, kaynak yönetimi sistemi, efqm mükemmellik modeli.

 

MUH3126 E-TİCARET

E-ticarette tüketici hak ve sorumlulukları, E-ticarette sözleşme usul ve hükümleri, E-ticaret yoluyla oluşacak suç ve uyuşmazlıkların çözümü, İnternet ortamında yayınların hukuki yönü, elektronik haberleşmenin hukuki yönü, elektronik imza uygulamasının hukuki yönü, ticaret kavramı ve önemi, E-Ticaret araçları, E-Ticaret uygulamaları, veri analiz teknikleri, web tanımı, web programları, web program kurulumu, web sayfasının satıştaki yeri ve önemi, işletmeler arası (B2B), işletmeden nihai tüketiciye (B2C).

MUH3170 MESLEKİ YABANCI DİL I

Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel ingilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı, genel muhasebe terminolojisi ve teknik terimler, satış işlemleri, fatura, fiyat (alış, maliyet, satış), ödeme, nakit ve kıymetli evrak, varlık, mevcutlar, alacaklar (senetli – senetsiz), kaynak, öz ve yerel kaynak.

 

MUH3119 ÇEVRE KORUMA

Çevre yönetmelik bilgisi, risk analizi, atık depolama, kişisel korunma önlemleri, uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları, işçi sağlığı ve iş, güvenliği yönetmeliği.

 

MUH3108 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

İnternet ve internet tarayıcısı, elektronik posta yönetimi, haber grupları / forumlar, web tabanlı öğrenme, kişisel web sitesi hazırlama, elektronik ticaret, kelime işlemci programında özgeçmiş, internet ve kariyer, iş görüşmesine hazırlık, işlem tablosu, formüller ve fonksiyonlar, grafikler, sunu hazırlama, tanıtıcı materyal hazırlama.

 

MUH3145 İSTATİSTİK

Verileri toplamak, verileri serilere dönüştürmek, serilerin değişkenlik ölçülerini hesaplamak, olasılıkları hesaplamak, rastsal değişkenlerle analiz yapmak, örnekleme yapmak, test türlerini uygulamak, değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etmek, indeks hesaplamaları yapmak.

 

MUH4147 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş sözleşmesi düzenlemek, İş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirmek, İş ilişkisini sonlandırmak, Sendikayla ilgili işlemleri yürütmek, 4/1-a belgeleri düzenlemek, 4/1-b belgeleri düzenlemek, 4/1-c belgeleri düzenlemek.

 

MUH4164 MALİ TABLOLAR VE ANALİZİ

Bilanço düzenlemek, gelir tablosu düzenlemek, satışların maliyeti tablosunu düzenlemek, fon akım tablosu düzenlemek, nakit akım tablosunu düzenlemek,  kar dağıtım tablosu düzenlemek, öz kaynaklar değişim tablosu düzenlemek, yatay analiz yapmak, dikey analiz yapmak, trend analizi yapmak, oran analizi yapmak, fon akış analizi yapmak, enflasyon ortamında bilânço düzenlemek, enflasyon ortamında gelir tablosu düzenlemek.

 

MUH4191 TÜRK VERGİ SİSTEMİ

Ticari kazancı hesaplamak, zirai kazancı hesaplamak, muhtasar beyanname düzenlemek, kdv beyannamesi düzenlemek, serbest meslek kazançlarını hesaplamak, gayrimenkul sermaye iratlarını hesaplamak, menkul sermaye iratlarını hesaplamak, diğer kazanç ve iratları hesaplamak, gelir, servet ve harcama üzerinden alınan vergileri hesaplamak, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi düzenlemek, diğer vergi beyannamelerini düzenlemek.

 

MUH4174 MUHASEBE DENETİMİ

Muhasebe ve denetim ilişkisini kurmak, denetim standartlarını ayırt etmek, iç kontrol yapmak, denetim testleri ve planlaması yapmak, denetimde örnekleme oluşturmak ve kanıt toplamak, bilanço ve gelir tablosunu denetlemek, denetim raporu oluşturmak.

 

MESLEKİ STAJ

Muhasebe mesleğine yönelik öğrencilere verilen bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlıklarını, iş ortamında uygulamalı olarak yaptırmak suretiyle, hayata hazırlamak ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama, edinilen bilgileri rapor halinde sunma

 

MUH4182 PROJE

çalışma konularının öğrencilere dağıtılması, araştırma yöntemlerinin genel tanıtımı ve araştırmanın planlanması, araştırmalarda birincil ve ikincil kaynaklara ulaşma, ulaşılan kaynakların derlenmesi süreci, metin aktarma ve aktarma çeşitleri, projenin geliştirilmesi, anket düzenleme, örnek anketler, örnek projeler, çalışmanın içindekiler ve bölümlerin hazırlanması, önsöz, özet, tablo, şekil ve grafiklerin hazırlanması ve gösterilmesi, kaynakçanın düzenlenmesi, çalışmaların toplu sunumu, çalışmada elde edilen sonuçların değerlendirilmesi, bilimsel çalışmalarda etik, sunum teknikleri, çalışma sunumunun hazırlanması, yazım kurallarına uyumun denetlenmesi, hatalarının giderilmesi.

 

MUH4121 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ

Dış ticaret işlemlerinde muhasebe, dış ticarette hesap planı, kambiyo, döviz, efektif ve kur kavramları, döviz işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, leasing, factoring, forfaiting, eximbank kredisi, ihracat ödeme şekilleri ve muhasebe kayıtları, dış ticaret işlemlerinde kdv, dış ticarette devlet yardımları ve teşvikler, ithalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, ithalat işlemlerinde kdv.

 

MUH4179 PAKET PROGRAMLAR II

Stok Takibi, Cari Takibi, Çek Senet Takibi, Banka Takibi, Kasa Takibi.

 

MUH4143 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İnsan kaynakları yönetiminin gelişimi, amaçları ve ilkeleri, insan kaynakları yönetiminin kapsamı: insan kaynaklarının planlanması, insan kaynaklarının bulunması ve seçilmesi, işe alınması ve alıştırılması, performansının değerlendirilmesi, eğitilmesi, geliştirilmesi, disiplin sisteminin kurulması ve uygulanması, insan kaynaklarının ücretlendirilmesi, kariyer yönetimi, uluslararası insan kaynakları yönetimi, insan kaynakları yönetiminde teknoloji kullanımı.

 

MUH4156 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

Kalite, standart ve standardizasyon, standartların önemi, yönetim kalitesi ve standartları, çevre standartları, kalite yönetimi temel kavramları, stratejik yönetim, yönetime katılma, süreç yönetim sistemi, kaynak yönetimi sistemi, EFQM mükemmellik modeli, üretimde kalite kontrolü, muayene ve örnekleme, toplam kalite kontrol, kontrol diyagramları, istatistiksel dağılımlar.

 

MUH4168 MESLEK ETİĞİ

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, etik sistemlerini incelemek, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, meslek etiğini incelemek, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, sosyal sorumluluk kavramını incelemek.

 

MUH4171 MESLEKİ YABANCI DİL II

Mesleki konularda sözlü ve yazılı iletişim, yevmiye defteri, büyük defter, envanter defteri, bilânço, gelir tablosu, fon-alım tabloları, rasyolar, teslim şekilleri-maliyetler, döviz-kur bilgileri.

 

MUH3128 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI

Hisse senedi işlemleri, tahvil işlemleri, vadeli işlem piyasaları, opsiyon piyasası işlemleri, futures, swap işlemleri, forward işlemleri,  hisse senetlerine yatırım yapmak, tahvile yatırım yapmak, repoya yatırım yapmak, imkb up piyasalarına yatırım yapmak.

 

MUH4142 İLK YARDIM

İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, yetişkinlerde temel yaşam desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, dış ve iç kanamalar, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar.

 

MUH4104 BANKA MUHASEBESİ

Banka tek düzen hesap planı, dönen varlıklar, kredi işlemleri, yatırım işlemleri, mevduat,  sermaye, faiz gelirleri, faiz giderleri, faiz dışı gelirler, faiz dışı giderler, fatura işlemleri, havale işlemleri, senet işlemleri.

 

MUH3144 İNŞAAT MUHASEBESİ

İnşaat firması kuruluş işlemlerini yapmak, inşaat firması hesap planı oluşturmak, taahhüt maliyetlerini belirlemek, taahhüt işlemlerini muhasebeleştirmek, özel (yap-sat) inşaat maliyetlerini belirlemek, özel (yap-sat) inşaat işlemlerini muhasebeleştirmek.

 

MUH3159 KAMU MALİYESİ

Kamu ekonomik faaliyetleri sınıflandırmak, kamu harcamalarını sınıflandırmak, kamu gelirlerini sınıflandırmak, bütçe dengesini kurmak,  bütçe ve borçlanma ilişkisini kurmak.